VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT SKAPA ETT NORDISKT SAMARBETE?

Vi ser arbetet med att utveckla ett nordiskt professionsnätverk för ledare i förskolan – ett långsiktigt samarbete mellan Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island och i en förlängning Åland, Grönland och Baltikum, som en möjlighet att stödja och konkretisera dagens och morgondagens utmaningar om ”Ett gränslöst Norden – Ett innovativt Norden – Ett synligt Norden- Ett utåtriktat Norden” enligt Nordiska ministerrådets utbildningsrapport.

FRAMTIDA NORDISKT UTBILDNINGSSAMARBETE https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1157446/FULLTEXT01.pdf

Enligt Nordiska ministerrådets strategi för det nordiska kultursamarbetet 2013–2020
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:701893/FULLTEXT01.pdf

► Det hållbara Norden
► Det kreativa Norden
► Det interkulturella Norden
► Det unga Norden
► Det digitala Norden 

Genom att Nordisk förskola långsiktigt utvecklas till ett nordiskt formellt forum för ledare i förskola och i en förlängning för nordisk pedagogisk personal. För att kommunicera och utbyta erfarenheter. Kommunicera nordiska jämförelser av förskolans styrdokument för Danmark, Finland, Norge, Island och Sverige och i en förlängning på Åland, Grönland och i Baltikum. Kommunicera och synliggöra nordiska jämförelser av ledares uppdrag och ansvar i Danmark, Finland, Norge, Island och Sverige. Konkretisera hur hållbar utveckling, värdegrund, omsorg, utveckling och lärande bedrivs i sin unikhet i respektive nordiskt lands utbildning och undervisning.

Så är vår intention i Nordisk förskola att det skapas och formaliseras en nordisk pedagogisk plattform för ledare i förskola och nordisk pedagogisk personal. För att i en förlängning främja och bidra till en ökad mångfald i Norden och stöd för ett rörligt Norden för både medborgaren, barnet och förskolans profession. Men också barns rätt till en säkerställd utbildning och undervisning som skapar mångfald för barnet i förskolan i ett nordiskt perspektiv. Det nordiska samarbetet över gränserna är av vikt för både näringsliv, organisationer, myndigheter och universitet och där den nordiska befolkningen uppmuntras och ges möjlighet att arbeta, studera och bo i Nordens olika länder. Detta medför en förflyttning över gränserna i Norden för den nordiska befolkningen vårdnadshavare och barn.

Det ställer i sin tur höga krav på Nordens olika utbildningssystem samt hos yrkesverksamma ledare, lärare och förskollärare i förskola och skola att kollegialt samtala, lära och pedagogiskt samverka inom nordens olika utbildningssystem. Det handlar om att utveckla ett behov av kunskap och kompetens om olika utbildningssystem och olika pedagogiska inriktningar, som finns i respektive nordiskt land. Vidare om förståelse och kunskap, för att kunna möta upp vad varje barn och elevs olika behov och om den kunskap och kompetens som barnet/eleven har förvärvat i respektive pedagogiska verksamhet innan sin förflyttning till annat nordiskt land.

Här kan du läsa mer om förskolan i Norden och fördelarna med ett nordiskt samarbete.

► Nordiskt samarbete Förskola i Norge
Förskola i Norge | Nordiskt samarbete (norden.org)

► Nordisk samarbete – Barnomsorg i Sverige
Barnomsorg i Sverige | Nordiskt samarbete (norden.org)

► Nordisk samarbete – Förskolor Familjedaghem i Island
https://www.norden.org/sv/info-norden/forskolor-och-familjedaghem

► Nordiskt samarbete – Barnomsorg  i Danmark
https://www.norden.org/sv/info-norden/barnomsorg-i-danmark

► Nordiskt samarbete – Förskola/skola i Finland
https://www.norden.org/sv/info-norden/forskola-och-grundskola-i-finland

VARMT VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!

KONTAKTA OSSPRENUMERERA PÅ NYTT & NOTERAT!

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus