LÄROPLANER NORGE

Förskolans värderingar måste kommuniceras, övas och upplevas i alla delar av förskolans pedagogiska arbete. Barndomen har ett inneboende värde och förskolan måste ha en helhetssyn på barnens utveckling. Förskolans sociala mandat är att i samarbete och förståelse med hemmet ta hand om barnens behov av vård och lek och att främja lärande och utbildning som grund för helhetsutveckling. Lek, vård, lärande och utbildning måste ses i sitt sammanhang. 

Förskolans läroplan – Norge 

Rammeplan for barnehagen
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/

Barnehageloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64

För mer information om norsk förskola

Utdanningsdirektoratet
https://www.udir.no/

Kunnskapsdepartementet
https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/id586/

Nordiskt samarbete –  Nordiska ministerrådet
Förskola i Norge | Nordiskt samarbete (norden.org)

 

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus