LÄROPLANER DANMARK

Det nya i daghemslagen och i verkställande ordningen. De nya reglerna bygger på den danska daghemstraditions traditionen. Nyckeln är bland annat:
► En gemensam pedagogisk bas med ett antal nyckelelement, såsom lek, barns samhällen och ett brett inlärningskoncept. Denna grund utgör förståelsen för och förhållningssätt till arbetet med barns välbefinnande, lärande, utveckling och utbildning i daghem.
► Etablering av en pedagogisk inlärningsmiljö hela dagen, till exempel i rutinmässiga situationer, planerade aktiviteter och barninitierad lek.
► Beskrivningar av de sex läroplanernas teman samt nya, breda pedagogiska mål för sambandet mellan inlärningsmiljön och barns inlärning.
► Att den pedagogiska läroplanen måste relatera till barn i utsatta positioner, föräldrasamarbete om barns inlärning, kopplingen till förskoleklassen och samarbetet med det omgivande samhället.
► Inrättande av en utvärderingskultur inom daghem.

Läs mer om ramarna och innehållet i den förstärkta pedagogiska läroplanen i själva publikationen.
Här kan du också läsa om chefens ansvar.

Förskolans läroplan – Danmark
https://emu.dk/dagtilbud/forskning-og-viden/den-styrkede-paedagogiske-laereplan/den-styrkede-paedagogiske 

En gemensam pedagogisk grund för hela dagvården i Danmark
Den pedagogiska grunden består av ett antal nyckelelement, som måste ligga till grund för arbetet med barnens välbefinnande, lärande, utveckling och utbildning i de danska daghemstjänsterna. Vissa element kommer alltid att finnas i den pedagogiska inlärningsmiljön, medan andra, t.ex. föräldrasamarbete, kommer att vara mer närvarande i vissa sammanhang än i andra.

https://emu.dk/dagtilbud/det-paedagogiske-grundlag?b=t436

För mer information om dansk förskola

emu – Danmarks lärandeportal för förskola
DAGTILBUD | emu danmarks læringsportal

Barn och utbildnings minstesteriet i Danmark
Dagtilbud | Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Nordiskt samarbete –  Nordiska ministerrådet
Barnomsorg i Danmark | Nordiskt samarbete (norden.org)

 

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus