BAKGRUND

Ett  nordisk samarbete, ett professionssamarbete för ledare inom Nordisk förskola har bildats. Det första konstituerade möte ägde rum på Framtidskompassens förskola i Vellinge den 26 mars 2019. Där ledare i förskola från Norge, Danmark, Finland, Island och Sverige möttes.

Idén till samarbete om en Nordisk förskola tillkom drygt ett år tidigare 2018. De isländska förskolecheferna Gunnvör Kolbeinsdóttir och Þórunn Gyða Björnsdóttir  besökte Sverige i februari månad 2018. Under detta Sverige besök initierades frågor om förståelse, kunskap och beredskap för barn i samband med att nordiska befolkningen uppmuntras och ges möjlighet att arbeta, studera och bo i Nordens olika länder.

 

Besöket ledde till att Hveragerðis kommun på Island våren 2018 tog initiativ för planering och etablering av ett professionsnätverk för ledare i Nordisk förskola. Som projektledare utsågs Gunnvör Kolbeinsdóttir, med stöd av borgmästare Aldis Hafstensdottir Hveragerðis kommun.

 

Under året 2018 så etablerades en planeringsgrupp i ledning av  Gunnvör Kolbeinsdóttir och Þórunn Gyða Björnsdóttir Reykjavik kommun tillsammans med Annika Palmgren Skolutvecklare inom förskola i Sverige samt Lena Stjärna rektor vid  Framtidskompassens förskola i Vellinge, Sverige och skolutvecklare inom förskola Gertrud Wede , Sverige. Planeringsgruppen startade upp ett uppsökande arbete där kontakter togs under 2018 med mångfalden yrkesprofessionella inom förskolor i Norden om kommunicerade behovet att skapa ett nordiskt professionsnätverk för ledare i förskola. Resultatet ledde till att det har konstituerats en strategigrupp för Nordisk förskola. Det första konstituerade mötet ägde rum på Framtidskompassens förskola i Vellinge den 26 mars 2019.

Strategigruppen för Nordisk förskola genomförde sin andra strategikonferens i Köpenhamn den 21-23 oktober 2019. 

Vid Köpenhamnskonferensen utarbetade strategigruppen gemensamt en projektplan för Nordisk förskola och namnet Nordisk förskola – Tillsammans för barnets bästa, fastställdes som nätverksnamn.

Ett gemensamt beslut togs av strategigruppen för Nordiska förskola att också ansöka om medel i Nordplus Junior och en arbetsgrupp med 1 representant från varje Nordiskt land fastställdes som fick ett uppdrag och mandat av strategigruppen att utforma en ansökan till Nordplus Junior under november 2019  fram till januari 2020. I april 2020 beviljades ekonomiska medel från Nordplus Junior till Nordisk förskola – Tillsammans för barnens bästa. Genom att Nordisk förskola har tilldelats medel från Nordplus junior så har ett nordiskt nätverk för ledare i förskola i norden etablerats och formaliserats med stöd av nordiska ekonomiska medel. Där dessa tilldelade medel stödjer och bidrar med en fördjupad formell kvalitetsutveckling för Nordisk förskola för ledare i förskola i norden.

 

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus