PARTNERS FÖR ETT GOTT OCH UTVECKLANDE SAMARBETE

BARNkunne

VÅR VISION

Tillsammans för barnens bästa

Att ledare inom nordisk förskola 0-6 år vidareutvecklar och stärker sin yrkesroll genom kunskap och kompetens om utbildningssystem och olika pedagogiska inriktningar i de nordiska länderna, vilket långsiktigt underlättar förflyttning över gränserna för barn och vårdnadshavare samt yrkesverksamma inom förskolan i Norden.

För att Nordiska förskola ska nå sin vision, behöver vi ha samarbetspartners och en tydlig målgrupp. Detta för att kunna hitta långsiktiga, hållbara och gångbara samverkansformer för att synliggöra och kommunicera Nordisk förskola – Tillsammans för barnens bästa.

Nordisk förskolas intressenter

► Barn och vårdnadshavare i nordisk förskola
► Fackliga organisationer
► Föreningen Norden
► Kommuner och landsting i respektive nordiskt land
► Nordiska rådet
► Nordplus – Avdelningen för internationellt samarbete,
Swedish Council for Higher Education
► Ledare i förskolan i nordisk förskola
► Utbildningsmyndigheter i respektive nordiskt land
► Utbildningsdepartementet i respektive nordiskt land
► Yrkesverksamma i förskolan i nordisk förskola
► Övriga aktuella aktörer och organisationer

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020 – 2023. Nordplus – Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus
Nordisk Förskola och BARNkunne Høgskulen på Vestlandet är samverkande parter i ett Nordplus Horisontal projekt under åren 2022-2025. Med ett riktat fokus på ”Styringsgrunnlaget for utøving av ledelse i nordiske barnehager – en metaoppsummering”.
BARNkunne [KINDknow] er et forskningssenter for barnehagerelevant forskning ved Høgskulen på Vestlandet finansiert av Norges Forskningsråd. Senterets mål er å bidra til ny kunnskap og ny praksis, spesielt innen utdanning for sosial og kulturell rettferdighet og bærekraftige framtider. BARNkunne har en spesiell interesse for profesjonell og institusjonell praksis med barn i aldersgruppen 1–6 år, deres familier og de landskap og samfunn de lever i. Senteret videreutvikler et integrert forskningsområde som studerer innholdet, aktiviteten, samt praksisvilkårene for barnehager og barnehagelærerutdanning.
Läs mer om forskningssamarbetet HÄR.

BARNkunne

Nordisk Förskola och Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM är samverkande parter i ett Nordplus Horisontal projekt under åren 2022–2024. Med ett riktat fokus på Kvalitet og ledelse i nordiske dagtilbud.
Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, er et uafhængigt, statsligt videnscenter, der arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud.
DCUM har fokus på den generelle, nationale status for undervisningsmiljø og børnemiljø.
Centeret producerer, bearbejder og formidler forskning og undersøgelsesresultater, så relevant viden bliver til indsatser der styrker børn, elever og studerendes trivsel, børne- og undervisningsmiljø.
Det kalder vi VIDEN TIL PRAKSIS.

Källa: Forside – Dansk Center for Undervisningsmiljø (dcum.dk)

Läs mer om forskningsprojektet HÄR.

Fobu som organisation är en samarbetspart till Nordisk förskola – Danmark i Norden. För att gemensamt stödja och kommunicera förskolefrågor i Danmark, men också med främja och synliggöra Danmarks förskola i norden.

Om Fobu
Fobu är en paraplyorganisation i ca 150 oberoende och privata dag- och fritidsinstitutioner, som lyfter en stor och viktig del av barn och ungas utveckling och liv. Fobus medlemmar täcker hela området 0-18 år och representeras genom daghem 0-2 år, förskola, fritidshem och ungdomsklubbar.

För mer information, se Fobus hemsida

 

Nordisk kulturkontakt – Den nordiska Bokslukaren som projekt är en samarbetspart till Nordisk Förskola. För att gemensamt främja nordisk barnkultur inom Nordens nationella minoriteter samt i Danmark, Finland, Norge, Sverige – på Färöarna, Grönland, Island och på Åland som nordiskt land.
Nordisk kulturkontakt
– Den nordiska Bokslukaren –

din genväg till boksamtal med barn om bilderböcker på andra nordiska språk!  Projektets syfte är dels att främja läsande av nordisk barnlitteratur i alla de nordiska länderna, dels att öppna upp och profilera nordisk barn- och ungdomslitteratur för såväl läsande vuxna som barn. Nordisk kulturkontakt i Helsingfors har initierat och leder projektet, som beviljats treårig finansiering från Nordiska ministerrådet.

För mer information, se Bokslukarens hemsida

 

Sydkustens landskapsförbund r.f. upprätthålls av 16 tvåspråkiga kommuner i södra Finland. Förbundets uppdrag är att stöda medlemskommunernas arbete för service av hög kvalitet på svenska inom utbildning och kultur.
Sydkusten bevakar frågor som har särskild betydelse för den finlandssvenska befolkningen, genomför projekt och tar initiativ till utredningar som är till nytta för invånarna på verksamhetsområdet. Förbundet är en sakkunnig-, samarbets-, projekt- och sekreterarorganisation som skapar och upprätthåller nätverk och samarbetar med myndigheter och andra organisationer.
I verksamheten ingår att upprätthålla Sydkustens ordkonstskola samt ett nätverk för arrangörer av morgon- och eftermiddagsverksamhet i Svenskfinland. Fortbildning och seminarier för bl.a. personal inom småbarnspedagogik och inom eftermiddagsverksamhet ordnas regelbundet. Sydkusten är aktivt med och driver olika projekt inom utbildning och kultur på svenska.
Mer information på www.sydkusten.fi

Föreningen Norden, som organisation, är en samarbetspartner till Nordisk Förskola. För att gemensamt främja och kommunicera ett nordiskt samarbete och internationalisering i förskolan – TILLSAMMANS FÖR BARNENS BÄSTA – och skapa förutsättningar för barn inom den nordiska förskolesektorn att delta i samhällsutvecklingen i Norden.

”Föreningen Norden är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som sedan 1919 arbetar för att främja och stärka samarbete och samhörighet i Norden och med dess omvärld. Vi skapar möten och möjliggör dialog och samarbeten mellan människor och över gränser. Året om och i hela Norden, vår verksamhet är öppen för alla.”

För mer information:
Föreningen Norden – Vi skapar möten och möjliggör dialog och samarbeten mellan människor och över gränser.

VARMT VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!

KONTAKTA OSSPRENUMERERA PÅ NYTT & NOTERAT!

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus