NORDISKA MINISTERRÅDETS RAPPORTER

Nordiska rapporter från Nordiska Ministerrådet

Se, lytte og inkludere 
Deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser i Norden

Denne rapporten handler om den universelle retten alle barn og unge har til å delta, å si sin mening og bli hørt i alle saker som angår dem. Vi ønsker å gi innblikk i hvordan denne retten sikres for barn og unge med funksjonsnedsettelser i Norden.I rapporten belyser vi noen av de vanligste barrierene for deltakelse som barn og unge møter på ulike arenaer. Vår nordiske ekspertgruppe har bidratt med å finne fram aktuell forskning og gode metoder og redskaper til arbeidet med å sikre inkludering og deltakelse for flere.  En rekke samfunnsaktører har en viktig rolle i arbeidet med å sikre deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser. I rapporten har vi tatt mål av oss til å beskrive sentrale nasjonale og nordiske aktører og deres rolle. Vi har også fått innspill fra nordiske ungdomsdelegater.Retten til deltakelse og innflytelse er særskilt viktig for barn. Det kommer av at barnet som et sosialt vesen må delta for å få utvikle en egen identitet, finne sin stemme og lære å utrykke sine følelser og behov. Retten til deltakelse er med på å sikre barnets innflytelse over eget liv, sine muligheter og til å ta kompetente beslutninger.

Källa: Nordiska Ministerådet

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus