NORDISKA MINISTERRÅDETS RAPPORTER

Nordiska rapporter från Nordiska Ministerrådet

Har du rätt glasögon på dig? 
Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete

”Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga.”
Den visionen slås fast i Nordiska ministerrådets tvärsektoriella strategi för barn och unga i Norden och gör barn och unga i åldern 0–25 år till en prioriterad målgrupp.

Ett centralt mål i strategin är att Nordiska ministerrådet i högre utsträckning ska integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i sitt arbete och därmed i högre grad belysa och beaktabarn och ungas egna röster. Det målet tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barns rättigheter men utgår också från en övertygelse om att dagens projekt och verksamhet blir bättre när barn och unga på olika sätt görs delaktiga och ges inflytande.

Publikationsnummer 2020:044

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus