PROFESSIONS PRESENTATIONER

Kollegiala samtal och lärande för en nordisk översikt
Vilket innebär att du tillsammans med nordiska ledare och kollegor inom ramen av din/er kompetensutveckling i samverkan med din/er huvudman ges möjlighet att delta och medverka. För att presentera samt gemensamt samtala och reflektera i din yrkesroll om professionella erfarenheter. I ett pågående nordiskt kvalitetsarbete som bedrivs i din och i din ledarkollegas barnehage, daghems, dagtilbud, förskole, och leikskolinn verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige och på Island. För att gemensamt synliggöra och kommunicera nordiska jämförelser, utifrån likheter och uniciteter i utbildning inom den nordiska förskole/barnehage sektorn.

Välkommen att delta digitalt 13 september 2023

Nordisk Förskola bjuder in till en nordisk samverkan inom den nordiska förskole – daghem – dagtilbud – barnehage och leikskolin sektorn tillsammans med vår danska ledakollega Henrik Mortensen i Danmark.
Vi kommer att få möta Henrik Mortensen, Institutionsleder – Den selvejende institution – Martha Hjemmet – Vuggestue og børnehave i Köpenhamn i Danmark.
Läs mer här.
Henrik Mortensson kommer i sin professionspresentation att belysa följande:
Den största utmaningen vi har inom utbildningsområdet är bristen på pedagoger i Danmark. För tillfället är över hälften av de anställda på dagtilbudsområdet i Köpenhamn inte utbildade. Köpenhamns kommun har som mål att 2/3 av personalen på dagtilbuden ska vara utbildade pedagoger och det målet verkar omöjligt.
Vad betyder det på kort sikt för pedagogisk praktik, arbetsmiljö och inte minst de små barn vi har i vår omsorg?
På lite längre sikt fruktar jag att föräldrarna börjar välja att ha barn hemma med au pair i stället. Risken för A- och B-institutioner kan komma att växa. Och kanske är det fler föräldrar/vårdnadshavare som kommer att välja au pair.
Vad betyder det för ekonomin, och därmed den danska och nordiska samhällsmodellen, där barn i Danmark har rätt till sitt dagtilbud, när arbetsutbudet minskar med pedagogisk personal?

kl.12.00-14.00 svensk/norsk/dansk tid

kl.10.00-12.00 isländsk tid

kl.13.00-15.00 finsk tid

Arrangemanget är kostnadsfritt.

MÅLGRUPP

  • Dagtilbudsansvarlig och leder for dagtilbud i Danmark
  • Chef i pedagogik och dagehemsföreståndare i Daghem i Finland
  • Etatsleder/styreleder och styrer i Barnehage i Norge
  • Barnehagesjefer och Leikskólastjóri i Leikskolin på Island
  • Verksamhetschef/Utbildningschef och rektor i förskola i Sverige

För mer information.
Se INBJUDAN med program här.

For more information, please find INVITATION with program here.

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020-2023 och 2023-2026.
Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus