NORDISKA MINISTERRÅDETS RAPPORTER

Nordiska rapporter från Nordiska Ministerrådet

Framtida nordiskt utbildningssamarbete:
Svar på dagens och morgondagens utmaningar

Hadzialic, Aida

Ministrarna för utbildning och forskning (MR-U) har i sitt samarbetsprogram satt som mål att Norden även i framtiden ska vara en ledande region för kunskap och välfärd. I detta sammanhang genomfördes ett strategiskt arbete inom utbildningsområdet som syftar till ett förnyat och förstärkt nordiskt utbildningssamarbete, vilket ska bidra till att ge konkreta lösningar på de utmaningar vi har idag och framtiden.

Gruppen bakom rapporten är tidigare gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic, departementsråd Petter Skarheim och kansler Thomas Wilhelmsson.

ANP; 2017:777

Mapping Education for Sustainability in the Nordic Countries

The project is concerned with sustainability in compulsory education in the Nordic countries and is part of the Iceland Presidency Project for the Nordic Council of Ministers initiated in 2018. The overall focus of the Presidency Project is on young people but this report looks at policy, curricula, teacher education and school practices. The analysis shows both similarities and differences across the Nordic Region. Compulsory education in the Nordic countries share some striking similarities, reflecting a strong emphasis on certain aspects of sustainability such as equality, democracy.Although sustainability education has a clear application in the fields of social and political life and economic activities in all of the Nordic countries, it is still the case that when sustainability education is discussed, an environmental perspective is most often taken.

Publication number 2021-511

The First 1000 Days in the Nordic Countries
Psychosocial Interventions and Psychological Tests: A Review of the Evidence

The report provides an overview and short systematic review of the psychosocial interventions and psychological tests used in the Nordic countries during the first 1000 days of a child’s life, i.e. from the prenatal period until two years of age. A total of 63 interventions and 33 tests were reviewed. Findings reveal that, although a large number of interventions and tests are available for the target groups in the Nordic countries, evidence regarding their effectiveness or psychometric properties is often lacking or insufficient. Thus, it is important that research efforts be enhanced in the Nordic region to strengthen the evidence-base of the interventions and instruments that practitioners rely upon in order to assess and support mental wellbeing for Nordic children and families during this critical period in their lives.

Publication number 2021:037

Ändra föreställningar och bryt traditioner!
– Kön och jämställdhet i småbarnspedagogiken i Norden
Det finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet för jämställdhet och LGBTI (MR-JÄM) önskar sätta fokus på jämställd småbarnspedagogik. Den här rapporten är resultatet av en kartläggning av hurdan kunskap det finns i Norden och de självstyrande områdena om jämställdhet och kön i förskolan. Den beskriver lagstiftningen och styrdokumenten, studier, praktiska exempel från förskolor, organisationer och kommuner och presenterar verktyg som utvecklats för att främja jämställdhet i förskolan i de olika länderna.

Publikationsnummer 2021:536

Nordic Children and Young People in Figures 2021

Nordic Children and Young People in Figures 2021 contains statistics and brief descriptions of children and young people in the region. The indicators show how far the region has come but also illustrate challenges that remain to be addressed in terms of demography, family and care, health, education, the labour market and income, as well as leisure and culture. This data will hopefully be useful for anyone seeking reliable and comparable data on children and young people in the Nordics.

Publication number 2021:039

Har du rätt glasögon på dig?
Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete

”Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga.”
Den visionen slås fast i Nordiska ministerrådets tvärsektoriella strategi för barn och unga i Norden och gör barn och unga i åldern 0–25 år till en prioriterad målgrupp.

Ett centralt mål i strategin är att Nordiska ministerrådet i högre utsträckning ska integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i sitt arbete och därmed i högre grad belysa och beaktabarn och ungas egna röster. Det målet tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barns rättigheter men utgår också från en övertygelse om att dagens projekt och verksamhet blir bättre när barn och unga på olika sätt görs delaktiga och ges inflytande.

Publikationsnummer 2020:044

Barn og unge i Norden – en tverrsektoriell strategi for Nordisk ministerråd 2016–2022

Om Nordiska ministerrådet – och vad det betyder för dig

Nordiska ministerrådet är världens äldsta regionala gemenskap. Här samarbetar de nordiska länderna om allt från klimat och miljö till utbildning, arbetsplatser och barn och unga. I Norden finns det tre självstyrande områden, fem länder och 27 miljoner människor. När vi samarbetar i Norden står vi starkare och kan göra skillnad för hela vår jord. I denna broschyr kan du läsa om Nordiska ministerrådet.

Publikationsnummer 2021:016

The Nordic Region and the 2030 Agenda
Implementation of the 2030 Agenda and the 17 Sustainable Development Goals in the Nordic Countries

How are the Nordic countries, and the Faroe Islands, Greenland, and Åland working on the 2030 Agenda and the 17 SDGs? This review provides the answers, with an emphasis on the national political structures for implementing the 2030 Agenda, i.e. action plans with national and international prioritisations, along with follow-up work and areas for improvement. The aim of the review is to create a factually based overview of the Nordic countries’ work on the 2030 Agenda, where the relevant basic information can be found easily, with links to websites and other material, for each of the Nordic countries.

Publikation number 2021:042

Barnehage, en arena for barn og foreldres integrering i Norden – Børnehave – Päiväkoti – Leikskóli – Barnehage – Förskola

Formålet med denne rapporten har vært å se på hvordan de nordiske landene jobber for å øke graden av deltakelse for barn med flyktige- og innvandrerbakgrunn i barnehage-aktiviteter i Norden. Barnehagens rolle i arbeidet med inkludering har blitt viktigere. Det som tradisjonelt og hovedsakelig har vært en arena for omsorg og lek, har blitt en svært viktig arena for å fremme læring og for å forberede barna til skolen. I denne publikasjonen presenterer vi et utvalg eksempler til etterfølgelse fra Norden, på hvordan barnehagen fungerer som den første inkluderingsarenaene for barn og familier som ankommer til Norden. Vi beskriver tiltak som legger til rette for barns deltakelse uavhengig av sosial, kulturell og økonomisk bakgrunn og tiltak som samtidig bidrar til å styrke foreldrenes integrering.

Publikationsnummer 2021:047

Se, lytte og inkludere
Deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser i Norden

Denne rapporten handler om den universelle retten alle barn og unge har til å delta, å si sin mening og bli hørt i alle saker som angår dem. Vi ønsker å gi innblikk i hvordan denne retten sikres for barn og unge med funksjonsnedsettelser i Norden.I rapporten belyser vi noen av de vanligste barrierene for deltakelse som barn og unge møter på ulike arenaer. Vår nordiske ekspertgruppe har bidratt med å finne fram aktuell forskning og gode metoder og redskaper til arbeidet med å sikre inkludering og deltakelse for flere.  En rekke samfunnsaktører har en viktig rolle i arbeidet med å sikre deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser. I rapporten har vi tatt mål av oss til å beskrive sentrale nasjonale og nordiske aktører og deres rolle. Vi har også fått innspill fra nordiske ungdomsdelegater.Retten til deltakelse og innflytelse er særskilt viktig for barn. Det kommer av at barnet som et sosialt vesen må delta for å få utvikle en egen identitet, finne sin stemme og lære å utrykke sine følelser og behov. Retten til deltakelse er med på å sikre barnets innflytelse over eget liv, sine muligheter og til å ta kompetente beslutninger.

Källa: Nordiska Ministerådet

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020 - 2023. Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus