KONFERENSER

Nordisk Förskolas årliga konferens

26–27 april 2023 i Halden, Norge

TEMA: Bærekraftig ledelse for framtidens barn

Här får du möjlighet att delta tillsammans med andra nordiska ledarkollegor i Danmark, Finland, Norge, Sverige och på Island som arbetar inom barnehage, leikskolin, dagtilbud, förskole och daghemssektorn.

MÅLGRUPP

 • Dagtillbudschef för og leder i dagtillbud i Danmark
 • Sjef for sektorer pedagogikk för daghem og daghemsforeståndare i Finland
 • Etatsjefer, daglige ledere og styrere i barnehager i Norge
 • Leikskólastjórar í Leikskólum á Íslandi
 • Verksamhetschef, Utbildningschef och rektor för förskola i Sverige 

 

Konferensen är kostnadsfri

Se PROGRAM här!

DU KAN DELTA BÅDE PÅ PLATS ELLER DIGITALT!
ANMÄLAN TILL KONFERENSEN GÖR DU TILL

norge@nordiskforskola.org

senast den 15 mars 2023.

Ange följande för att få en fullständig anmälan; namn – titel – arbetsplats – e-post – land och om du ska delta fysiskt eller digitalt.
Anmälan är personlig och kan endast göras individuellt via e-post.

Blir du förhindrad att delta fysiskt är vi tacksamma att du snarast meddelar detta till norge@nordiskforskola.org, då antalet platser är begränsat. Ev avbeställningskostnader för resa och logi står deltagaren själv för.

Varmt välkommen önskar Nordisk förskola!

För mer information,
se INBJUDAN här!

Läs mer om våra föredragshållare i inbjudan.

 • Øyvind Glosvi 
 • Hege Fimreite

 • Anne Grethe Sønsthagen 

 • Marianne Hatlem Storås 

 • Jan Magnus Rekdahl 

 • Eva Heger 

   

Konferensstrategi
Värdlandet ansvarar för alla arrangemang, vid jämförelsepasset medverkar om möjligt alla länderna med var sitt 10-minuterspass.
Kostnadseffektivitet eftersträvas så att konferenspriset kan hållas nere. Medel söks för resor, kost och logi för strategigruppen.
Beslut enligt nordiskt möte mars 2019: Första område att arbeta med: Professionsfrågor med fokus på begreppen undervisning, omsorg och barnsyn.

Tidslinje
Nordiska strategigruppen träffas årligen på hösten och beslutar gemensamt tema och var konferensen ska förläggas under nästkommande vår. Starten för detta var 2019 i Köpenhamn.
Hösten 2020 och så länge Corona-restriktioner och/eller ekonomiska begränsningar finns sker höstmöte och konferenser digitalt.

Konferenstour Norden Runt 2020-2024 

FYSISK KONFERENS – NORDISK FÖRSKOLA

Dag 1 (Fysisk konferens)
Heldagskonferens med föreläsningar som varvas med kollegiala samtal. Ca 75 deltagare; strategigruppen, 10 deltagare/land och resterande upp till maxantal till värdlandet.

Tre föreläsningspass; huvudtema + nordiska jämförelser + jämställdhet. 

Digital utvärdering på plats. 

Kort avstämningsmöte för nordiska strategigruppen efter konferensens slut.

Gemensam middag. 

Dag 2 (Fysisk konferens)
Uppföljningsmöte i nordiska strategigruppen.

Studiebesök på olika förskolor. Intresseanmälan i samband med konferensanmälan. Antalet deltagare styr hur många grupper som behövs. Två besök/grupp? Temat för konferensen ska återfinnas även i studiebesöket. Studiebesöket eget avsnitt i utvärderingen.

Avslutning med gemensam lunch för nordiska strategigruppen. 

DIGITAL KONFERENS – NORDISK FÖRSKOLA

Dag 1 (Digital konferens)
Digital heldagskonferens med föreläsningar som kan varvas med andra inslag som t ex förhandsinspelade studiebesök. Antal deltagare anpassas till rådande förutsättningar.

Deltagare från alla länderna samt strategigruppen deltar i konferensen.

Kollegiala samtal genomförs i någon form, under eller efter konferensen, utifrån rådande förutsättningar.

Digital utvärdering i slutet av dagen.

Kort avstämningsmöte i Teams för nordiska strategigruppen efter konferensens slut.

Dag 2 (Digital konferens) 

Uppföljningsmöte i Teams för nordiska strategigruppen.

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020 - 2023. Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus