LÄROPLANER SVERIGE

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Förskolans läroplan – Sverige
https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/laroplan-lpfo-18-for-forskolan

Svensk skollag
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800

Barnkonventionen som svensk lag
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionen-som-svensk-lag/

För mer information om svensk förskola

Skolinspektionen – Förskola
https://www.skolinspektionen.se/rad-och-vagledning/skolrepresentanter/forskolan/

Skolverket Förskola
https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan

Utbildningsdepartementet i Sverige
Utbildningsdepartementet – Regeringen.se

Nordiskt samarbete –  Nordiska ministerrådet
Barnomsorg i Sverige | Nordiskt samarbete (norden.org)

 

VARMT VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!

KONTAKTA OSSPRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Tillsammans för
barnens bästa

Nordisk förskola har erhållit projekt medel från Nordplus junior under 2020 - 2023. Nordplus Nordplus | Utbyten.se

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.
Källa: Nordplus